Algemene Voorwaarden Yoga & More Maastricht

 

 1. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Yoga & More Maastricht.

  2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

  3. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten, ziekte, zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent, voorafgaand aan de les. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

  4. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Betaling

  1. Na inschrijving betaalt cursist het maandelijkse lesgeld (tenzij anders overeengekomen). Het cursusbedrag en het aantal lessen per maand worden voorafgaand aan het cursusjaar bekend gemaakt via o.a. de website: www.yogandmoremaastricht.nl .

  2. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar het Rabobank rekeningnummer ten name van Yoga & More Maastricht.

  3. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen, kan de toegang tot de les worden ontzegd.

  4. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

  5. De tarieven zijn gebaseerd op 40 lesweken. Tijdens de schoolvakanties is de yogastudio gesloten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden.
   Op feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, is Yoga & More Maastricht gesloten. De lessen kunnen op een later tijdstip ingehaald worden

  6. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  7. Yoga & More Maastricht behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

 

 1. Uitsluiting

  1. Yoga & More Maastricht heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
   Yoga & More Maastricht heeft het recht om een deelnemer de toegang tot de lessen, zonder opgave van reden, te 1weigeren.

 

 1. Gemiste lessen

  1. Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden. Dit kan alleen als er plek is in betreffende groep. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.

  2. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

  3. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Yoga & More Maastricht zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

 

 1. Annulering door Yoga & More Maastricht

  1. Yoga & More Maastricht heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

  2. Yoga & More Maastricht heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

 1. Wijzigingen

  1. Yoga & More Maastricht behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

  2. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

  3. Indien Yoga & More Maastricht door overmacht een les niet kan geven, zal voor vervanging gezorgd worden, danwel een andere datum worden vastgesteld.

 

 1. Aansprakelijkheid

  1. Yoga & More Maastricht verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

  2. Yoga & More Maastricht is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

  3. Deelnemers maken op eigen verantwoordelijkheid risico gebruik van het aktiviteitenaanbod van Yoga & More Maastricht. Yoga & More Maastricht sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of ongevallen.

  4. De lessen bij Yoga & More Maastricht worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholingen. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Dit staat vermeld in het lesrooster op de website. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden. Wanneer een lesuur een andere docent krijgt en een cursist hierom het lidmaatschap wenst te beëindigen gelden de voorwaarden zoals beschreven in punt 9.

 

 1. Toepasselijkheid en geschillen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga & More Maastricht betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

  2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga & More Maastricht

  3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yoga & More Maastricht behoudens hogere voorziening.

 

 1. Opzeggen
  Je kan elk moment opzeggen. Je opzegging gaat dan in per de 1e van de eerstvolgende maand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Yoga & More Maastricht.
  Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

 

 1. Huishoudelijke regels

  1. Het is fijn om niet te eten of drinken in de yogaruimte

  2. Het is fijn om de mobiele telefoon buiten de yogaruimte (afgesloten) op te bergen.

  3. Het is fijn om tassen in de daarvoor bestemde kast, afgesloten op te bergen.

  4. Het is fijn als de zaal alleen op blote voeten / sokken wordt betreden.

 

Yoga & More Maastricht behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
 

© Copyright 2024 Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - cookie en privacy verklaring - Sitemap